Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Color has a deprecated constructor in /www/radecky.org/radecky.org/templates/rt_afterburner2/features/color.php on line 11
Stanovy - Spolek Radecký Praha

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_sig has a deprecated constructor in /www/radecky.org/radecky.org/plugins/content/jw_sig/jw_sig.php on line 18

Tyto stanovy, upravené ve shodě se Zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) byly schváleny výroční členskou schůzi dne 6. února 2015

1 Název a hlavní činnost Spolku

1.1 Spolek užívá název Spolek Radecký Praha (dále jen Spolek)

1.2 Spolek Radecký Praha je nepolitickým spolkem, usilujícím o obnovu pomníku Jana Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče (dále jen Pomník) na Malostranském náměstí v Praze. K dosažení tohoto cíle sdružuje zájemce o archivní podklady, propagaci a všeobecnou přípravu obnovy Pomníku.

1.3 Činnost je rovněž zaměřena na šíření znalostí historie zemí Koruny České a na šíření osvěty k pochopení obnovy Pomníku, a dále na ochranu památek z období 1800 - 1918 ve veřejném prostoru Prahy.

1.4 Spolek bude po znovupostavení Pomníku dále usilovat o jeho udržování.

2 Sídlo spolku

2.1 Sídlem Spolku je Praha, plná adresa zní:
Spolek Radecký Praha, Kmochova 10/1069, 150 00 Praha 5

3 Formy naplňování hlavní činnosti Spolku

3.1 Podávání podnětů, stanovisek, žádostí, peticí, rozkladů, pamětních spisů zákonodárným, samosprávným a jiným veřejným institucím i jednotlivcům

3.2 Účast ve veřejném projednávání otázek spojených s umístěním Pomníku

3.3 Pořádání informačních, manifestačních příp. protestních shromáždění

3.4 Pořádání přednášek, konferencí, prohlídek, výstav, společenských večerů  a dalších osvětových akcí

3.5 Publikační činnost, zveřejňování informací o hlavní činnosti Spolku v mediích, na plakátech a prostřednictvím všech forem internetového číření informací

3.6 Pořádání finančních sbírek

3.7 Dle uvážení a potřeby může Spolek zakládat pobočné spolky nebo se stát členem jiných spolků s obdobnými cíli. Tímto rozhodnutím je pověřena Rada Spolku s povinností dodatečného schválení  členskou schůzí.

4 Členství ve Spolku, práva a povinnosti členů

4.1 Členem Spolku se může stát každý, je-li o něm známo, nebo lze-li předpokládat, že je poslání Spolku oddán, je seznámen se Stanovami a zaváže se aktivně přispívat k dosahování cílů Spolku. Přijetí nového člena schvaluje Rada Spolku.

4.2 Členství ve Spolku končí oznámením člena o vystoupení ze Spolku, dále pak úmrtím člena nebo  vyloučením. Člen může být vyloučen usnesením Rady Spolku na návrh kteréhokoliv řádného člena.

4.3. O vyloučení musí být člen uvědomen písemně, doporučenou zásilkou. Proti vyloučení se může člen odvolat k členské schůzi písemným podáním, doručeným předsedovi Spolku do 14 dnů ode dne, kdy obdržel rozhodnutí o vyloučení.

4.4 K základním povinnostem člena patří vyvíjení činnosti k dosažení cílů Spolku a zdržení se jakékoli činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení těchto cílů; dále placení členských příspěvků a účast na členských schůzích a dalších akcích pořádaných Spolkem. Výše členského příspěvku je stanovena Radou Spolku s dodatečným schválením členské schůze.

4.5. Každý člen má právo

4.5.1  podílet se na  činnosti Spolku,

4.5.2 být informován o činnosti Spolku a o majetkovém stavu Spolku. Informace o připravovaných akcích se rozesílají e-mailem, adresy členů jsou uvedeny v režimu skryté.

4.5.3 volit a být volen do orgánů Spolku,

4.5.4 jmenný seznam členů je uveřejněn na webu Spolku, bez udání kontaktů. Údaje z členské agendy nesmí být poskytnuty třetí straně, ani ostatním členům spolku bez souhlasu dotčené osoby. Za vedení seznamu členů a jeho správnost odpovídá Rada spolku

4.5.5 veškeré funkce v rámci orgánů Spolku jsou dobrovolné a nehonorované. Odborná a expertní činnost členů související s hlavním posláním Spolku je rovněž vykonávána dobrovolně, bez nároku na jakékoliv odměny a výhody.

5 Status podporovatele Spolku

5.1 Vedle řádných členů se činnosti Spolku mohou účastnit i podporovatelé, kteří svoji podporu vyjádřili písemně a jsou zapsáni v seznamu podporovatelů. Jmenný seznam podporovatelů je uveřejněn na webu Spolku, bez udání kontaktů. Pro poskytování dalších údajů třetím osobám je přiměřeně použita úprava týkající se seznamu členů (článek 4.5.4.).

5.2 Podporovatelé se mohou účastnit všech akci Spolku, mohou podporovat činnost Spolku finančními dary; nemají povinnost platit členský příspěvek. Na členské schůzi mají právo sdělit svůj názor, nemají právo hlasovat.

5.3 Status podporovatele končí žádostí podporovatele o vymazání ze seznamu.

6 Orgány Spolku a jejich působnost

6.1 Členská schůze je Nejvyšším orgánem Spolku. Koná se nejméně jedenkrát ročně nejpozději do konce února následujícího roku, svolává ji předseda Spolku pozvánkami e-mailem, případně poštou. Členská schůze může být svolána mimořádně, pokud se na tom usnese Rada Spolku nebo o ni požádá alespoň třetina členů.

Členská schůze

6.1.1 schvaluje stanovy Spolku,

6.1.2 kontroluje hospodaření s majetkem Spolku,

6.1.3 rozhoduje o odvolání člena proti rozhodnutí Rady o vyloučení,

6.1.4 volí a odvolává členy Rady,

6.1.5 volí a odvolává předsedu a místopředsedu Spolku,

6.1.6 rozhoduje o ukončení činnosti Spolku  a způsobu zániku Spolku včetně majetkového vypořádání,

6.1.7 členská schůze je usnášeníschopná, je-li v hodinu plánovaného začátku schůze přítomna čtvrtina členů. Pokud se takto nesejde požadovaná čtvrtina členů, koná se členská schůze se stejným programem o půl hodiny později bez ohledu na počet přítomných. Hlasovací právo na členské schůzi má každý člen Spolku s uhrazenými členskými příspěvky.

6.1.8 Usnesení členské schůze se děje absolutní většinou přítomných.

6.1.9 členská schůze schvaluje zprávu předsedy o činnosti v uplynulém období, plán činnosti pro nadcházející období, zprávu místopředsedy o hospodaření a návrh rozpočtu pro nadcházející roční období.

6.1.10 Členská schůze každoročně potvrzuje ve funkcích (volí) pětičlennou Radu Spolku ve složení předseda, místopředseda a tři členové. Volba probíhá aklamací, nebo na návrh z pléna tajně.

6.2 Rada spolku je statutárním orgánem spolku. Řídí činnost Spolku v období mezi členskými schůzemi, schází se 1x za dva měsíce nebo podle aktuální potřeby na základě pozvánky předsedy,

6.2.1 spravuje finance Spolku a předkládá vyúčtování nejméně 1x ročně členské schůzi ke schválení

6.2.2 rozhoduje o přijímání a vylučování členů

6.2.3 Schůze Rady řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Rada je usnášeníschopná, pokud se jednání zúčastní předseda nebo místopředseda a alespoň další dva členové Rady, usnáší se absolutní většinou přítomných. V případě rovnosti hlasů má předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda dva hlasy.

6.2.4 členové Rady vystupují za Spolek navenek a to společně i jednotlivě. V odborných či speciálních otázkách mohou Spolek zastupovat s písemným pověřením Rady i jiní členové Spolku

6.2.5 úřední dokumenty, smlouvy a další listiny podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda a jeden další člen Rady tak, že svůj vlastnoruční podpis připojí k otisku razítka Spolku

6.2.6 odborná stanoviska Spolku k problematice hlavní činnosti podepisuje předseda nebo místopředseda po projednání a schválení Radou Spolku;  platí i schválení per rollam.

6.2.7 předseda Spolku samostatně vystupuje jménem Spolku navenek, sestavuje plán práce ke schválení členskou schůzí; v případě ad hoc vzniklých aktivit je schvaluje Rada Spolku (postačí per rollam) a bezodkladně informuje všechny členy Spolku.

6.2.8 místopředseda Spolku organizačně zajišťuje veřejné akce Spolku, je pokladníkem a vede účetnictví Spolku; podává o něm zprávu v průběhu roku Radě a členské schůzi.

7 Zásady hospodaření

7.1 Hospodaření sdružení je založeno na principu neziskovosti. K zajištění činnosti slouží peněžní a jiné hmotné a nehmotné prostředky, které si sdružení opatřuje především z členských příspěvků, darů třetích osob, dotací, případně z další činnosti. Získané prostředky mohou být použity pouze pro naplňování poslání a realizaci cílů sdružení.

7.2 za hospodaření členské schůzi a státním orgánům odpovídá předseda a místopředseda. V průběhu roku stav hospodaření kontroluje při svých schůzích Rada Spolku

7.3 výši členského příspěvku stanoví Rada Spolku

7.4 kontrolní činnost je umožněna každému členu Spolku.  Pokladník za správnost a úplnost účtování odpovídá schůzi členů.

8 Ukončení činnosti (zánik) Spolku

8.1 Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním po schválení členskou schůzí, sloučením s jiným Spolkem  nebo ze zákonných důvodů

8.2 Dojde-li k ukončení činnosti spolku, pak členská schůze rozhodne, jak bude naloženo s finančními prostředky Spolku a které instituci budou předány archiválie, sbírky a podobný nehmotný majetek Spolku.

8.3 členská schůze, která má rozhodnout o zániku Spolku, musí být rozeslána nejpozději 15 dnů před datem konání  a rozhodování o zániku musí být v pozvánce zřetelně uvedeno.

8.4 rozhodnutí o zániku je platné, pokud o něm rozhodne absolutní většina na schůzi přítomných členů.

9 Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto stanovy nahrazují v plné míře Stanovy registrované Ministerstvem vnitra v prosinci 2012

9.2 vše ostatní, co neupravuji tyto stanovy jmenovitě, se řídí platnou právní úpravou České republiky.

V Praze dne 6. 2. 2015

Za správnost: ing. arch. Jan Bárta, předseda