Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Color has a deprecated constructor in /www/radecky.org/radecky.org/templates/rt_afterburner2/features/color.php on line 11
Členství - Spolek Radecký Praha

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_sig has a deprecated constructor in /www/radecky.org/radecky.org/plugins/content/jw_sig/jw_sig.php on line 18

Členství se řídí stanovami spolku, odstavec 4:

4. Členství ve Spolku, práva a povinnosti členů

4.1 Členem Spolku se může stát každý, je-li o něm známo, nebo lze-li předpokládat, že je poslání Spolku oddán, je seznámen se Stanovami a zaváže se aktivně přispívat k dosahování cílů Spolku. Přijetí nového člena schvaluje Rada Spolku.

4.2 Členství ve Spolku končí oznámením člena o vystoupení ze Spolku, dále pak úmrtím člena nebo vyloučením. Člen může být vyloučen usnesením Rady Spolku na návrh kteréhokoliv řádného člena.

4.3. O vyloučení musí být člen uvědomen písemně, doporučenou zásilkou. Proti vyloučení se může člen odvolat k členské schůzi písemným podáním, doručeným předsedovi Spolku do 14 dnů ode dne, kdy obdržel rozhodnutí o vyloučení.

4.4 K základním povinnostem člena patří vyvíjení činnosti k dosažení cílů Spolku a zdržení se jakékoli činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení těchto cílů; dále placení členských příspěvků a účast na členských schůzích a dalších akcích pořádaných Spolkem. Výše členského příspěvku je stanovena Radou Spolku s dodatečným schválením členské schůze.

4.5. Každý člen má právo

4.5.1 podílet se na činnosti Spolku,

4.5.2 být informován o činnosti Spolku a o majetkovém stavu Spolku. Informace o připravovaných akcích se rozesílají e-mailem, adresy členů jsou uvedeny v režimu skryté.

4.5.3 volit a být volen do orgánů Spolku,

4.5.4 jmenný seznam členů je uveřejněn na webu Spolku, bez udání kontaktů. Údaje z členské agendy nesmí být poskytnuty třetí straně, ani ostatním členům spolku bez souhlasu dotčené osoby. Za vedení seznamu členů a jeho správnost odpovídá Rada spolku

4.5.5 veškeré funkce v rámci orgánů Spolku jsou dobrovolné a nehonorované. Odborná a expertní činnost členů související s hlavním posláním Spolku je rovněž vykonávána dobrovolně, bez nároku na jakékoliv odměny a výhody.

Členský příspěvek je stanoven na Kč 300.- / rok, pro studenty a důchodce na Kč 150.- / rok.
Plátci částky převyšující Kč 1001.- / rok získávají čestný titul „donátor“.

Podle Stanov má být roční přispěvek zaplacen do konce března.

Členský příspěvek je možno uhradit na spolkový účet číslo 1020295218/5500. Jako variabilní symbol platby prosím uvádějte Vaše stálé členské číslo, které naleznete v Seznamu členů.

Chcete-li se stát naším členem, můžete vyplnit elektronickou přihlášku.